Jump to content

Privacy Policy

Polityka Prywatności Forum Motocyklistów

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym http://forum.motocyklistow.pl zwanego dalej „Serwisem”.Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.Administratorem danych osobowych Użytkowników jest BEST image Dominik Szymański, ul. Mazurska 16a, 60-434 Poznań, NIP: 781-115-86-90, REGON: 639762519, właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem danych".

 

Zakres zbierania danych

Administrator danych zbiera dane Użytkowników korzystających z Serwisu w sposób określony w Warunkach korzystania z Serwisu oraz Regulaminie. W celu utworzenia Konta Użytkownik powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, w szczególności adres poczty elektronicznej.

 

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie Serwisu wykorzystywane będą przez Administratora danych wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.

W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Administratora danych informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Administratora danych bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

Administrator danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług.

 

Prawo dostępu

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Administrator danych zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora danych.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych.

 

Mechanizm cookies

Serwisu używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

 

Adres IP

Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

 

Cookies innych podmiotów

Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych niż świadczonych przez Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

 

Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować do Administratora danych na adres e-mail: [email protected].

 

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

Polityka Prywatności Yieldlove GmbH

 

Spis:

. Odpowiedzialna organizacja

. Cookies

. Third-party cookies i opt-out

. Inne / nieprzewidziane Cookies

. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem twoich danych

. Postanowienia końcowe i kontakt

 

ODPOWIEDZIALNA ORGANIZACJA

Odpowiedzialna organizacja (również "osoba odpowiedzialna") to Yieldlove GmbH, Kehrwieder 9, 20457 Hamburg, dalej: "Yieldlove" lub"my", "nas".

 

COOKIES

Co to są pliki cookies?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane podczas odwiedzania witryny i przechowywane w przeglądarce użytkownika. Po pobraniuodpowiedniej strony internetowej przeglądarka użytkownika odsyła zawartość plików cookie, umożliwiając rozpoznanie użytkownika. Niektórepliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki(tak zwane pliki cookie sesji), inne są przechowywane przez określony czas lub na stałe w przeglądarce użytkownika, a następnie usuwane (tzw. Pliki tymczasowe lub stałe).

 

Jakie dane są przechowywane w plikach cookie?

W plikach cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe, a jedynieidentyfikator internetowy.

 

Jak można zapobiec użyciu plików cookie lub usunąć pliki cookie?

Możesz wyłączyć przechowywanie plików cookie za pomocą ustawieńprzeglądarki i usunąć już zapisane pliki cookie w dowolnym czasie wprzeglądarce (patrz sekcja "Uwagi techniczne"). Należy jednak pamiętać,że ta oferta internetowa bez plików cookie może nie działać lub działaćtylko w ograniczonym zakresie.Aby zapobiec tworzeniu profili użytkowania, możesz skorzystać także z"opt-out cookie"(zwanym także “cookie rezygnacji”). Należy przy tym pamiętać, że usunięcie „opt-out cookie” z twojej przeglądarki lubkomputera spowoduje, że cały proces będzie musiał zostać powtórzony.

 

Analityczne

Używamy analitycznych plików cookie do zbierania danych na tematzachowania użytkownika na stronie internetowej (np. by móc rejestrowaćkliknięcia w banery reklamowe, dane na temat odwiedzanych podstron).Dane te wykorzystywane są na potrzeby prowadzonych statystyk.

 

Reklamowe

Pliki cookie uywane są przez nas także w celach promocyjnych. Profileużytkowania utworzone za pomocą tych plików cookie (np. poprzez kliknięcie w banery reklamowe, czy odwiedzanie odpowiednich podstron)są przez nas wykorzystywane do wyświetlania reklam lub ofert dostosowanych do Twoich zainteresowań (tzw."reklama oparta nazainteresowaniach").

 

Reklamowe pliki cookie stron trzecich

Zezwalamy także innym firmom na zbieranie danych naszych użytkowników za pomocą reklamowych plików cookie. Pozwala to nam, oraz innym firmom, dostarczać reklamy oparte na zainteresowaniachużytkowników, w oparciu o analizę ich zachowań związanych zużytkowaniem stron (np. na podstawie danych o kliknięciach w innebannery), i nie ogranicza się jedynie do naszej oferty online. Yieldlove dostarcza banery reklamowe w imieniu swoich klientów. Wszystkie nasze banery używają plików cookie. Umieszczamy te banery nastronach internetowych stron trzecich, przy pomocy zewnętrznychdostawców. W celach diagnostycznych, rozwiązywania problemów i wykrywanianieuczciwych zachowań zbieramy informacje o użytkownikach w plikach cookie przy użyciu naszego sześciomiesięcznego cyklu życia.Przechwycone informacje o użytkowniku obejmują aplikację kliencką, urządzenie, odsyłacz HTTP i adres IP. Te dane nie są zatrzymywane dłużejniż 7 dni. Firma Yieldlove podejmuje uzasadnione kroki w celu ochrony wszelkich przetwarzanych przez nas informacji przed ich niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, nieautoryzowanym dostępem od nich lub ich modyfikacją. Podejmujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne środkibezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych. Dostępdo przetwarzanych przez nas danych posiadają jedynie upoważnieni przez nas pracownicy. W przypadku plików cookie, które nasi reklamodawcy zewnętrzniumieszczają w celach reklamowych, odwołujemy się do oświadczeń ozastrzeżeniach podanych na ich temat na swoich stronach internetowych. Nie możemy odnieść się do tuch zastrzeżeń bezpośrednio w tym dokumencie, ponieważ zmieniają się one regularnie, a Yieldlove nieposiada nad nimi kontroli.

 

THIRD-PARTY COOKIES AND OPT-OUT

Opcja rezygnacji z otrzymywania plików cookie za pomocą tzw. „opt-outcookie” w przypadku dostawców amerykańskich dostępna jest podlinkiem: optout.networkadvertising.org. Opcję „opt-out cookie” dostarczająz osobna także wszystkie współpracujące z nami firmy zewnętrzne. Zagromadzenie danych i dostarczanie reklam opartych na zainteresowaniachw Internecie odpowiadają następujące firmy w imieniu Yieldlove GmbH:

 

4w Marketplace

4w Marketplace (www.4wmarketplace.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawca 4wMarketplace to firma 4w Marketplace srl zlokalizowana w Fisciano (Salerno) - 84084 w Via Giovanni Paolo II n.100. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu zanonimizowanych danych przez portal 4w Marketplace, możesz skorzystać z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookies usuwawszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniujakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: http://www.4wmarketplace.com/privacy/

Opt-out: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

 

Adform

Adform (www.adform.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawca Adform to firma Adformzlokalizowana w Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhaga, Dania. Jeśli chcesz uniemożliwić Adformowi gromadzenie zanonimizowanych danych, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookieusuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Opt-out: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

 

Amazon

Amazon (https://www.aps.amazon.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą usługwydawniczych Amazon jest serwis wydawców Amazon z siedzibą w Waszyngtonie - 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210.Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu zanonimizowanych danych przez serwisy wydawcy Amazon, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory izapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_sib?ie=UTF8&nodeId=468496

Opt-out:https://www.amazon.com/adprefs/ref=hp_468496_advertisingpref2

 

AppNexus

AppNexus (https://www.appnexus.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawca AppNexus tofirma AppNexus Group z siedzibą w Nowym Jorku - 28 W. 23rd Street, NowyJork, Nowy Jork, 10010. Jeśli nie chcesz, aby Appnexus zbierał anonimowedane, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Optout cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiegagromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: https://www.appnexus.com/en/company/privacypolicy

Opt-out: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacypolicy#choices

 

Conversant

Conversant (https://www.conversantmedia.com) używa technologii, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Provider of Conversant to Conversant inc. znajduje się w Chicago (IL) -101 North Wacker, 23thFloor Chicago, IL 60606. Jeśli nie chcesz zbierać zanonimizowanych danych, możesz użyć tego linku poniżej. Opt-out cookie usuwa wszystkiezebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiekinformacji w przyszłości.

Polityka prywatności: http://www.conversantmedia.com/legal/privacy

Opt-out: http://optout.conversantmedia.com/

 

Criteo

Criteo (https://www.criteo.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Criteo jest firma Criteo z siedzibą w Paryżu -32 Rue Blanche - 75009 Paryż -Francja. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu przez firmę Criteo zanonimizowanych danych, możesz skorzystać z poniższego linku do rezygnacji. To ciasteczkorezygnacji usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiegagromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: http://www.criteo.com/privacy/

Opt-out: https://www.criteo.com/privacy/

 

District M

Dzielnica M (https://districtm.net) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawa District M tofirma District M zlokalizowana w Montreal -5455 Gaspe Ave # 730, Montreal, QC H2T 3B3, Canada. Jeśli chciałbyś uniemożliwić Dystrykcie Mgromadzenie zanonimizowanych danych, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebraneinformacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: https://districtm.net/en/page/platforms-data-andprivacy-policy/

Opt-out: https://cdn.districtm.ca/optout.html

 

Doubleclick

Doubleclick (www.doubleclickbygoogle.com) wykorzystuje technologie, abywyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawą Doubleclickjest firma Google zlokalizowana w Irlandii Limited, Gordon House, Barrow St Dublin 4 Ireland. Jeśli chcesz zapobiec zbieraniu zanonimizowanych danych przez Doubleclick, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linkudo rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tejpory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en

 

Facebook

Facebook (www.facebook.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Facebook jest firmaFacebook Inc., z siedzibą w 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Jeśli nie chcesz, aby Facebook gromadził anonimowe dane, możesz tozrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwawszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniujakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: www.facebook.com/full_data_use_policy

Opt-out: www.facebook.com/ads/preferences

 

Indexexchange

Indexexchange (www.indexexchange.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. DostawcąIndexexchange jest firma Indexexchange z siedzibą w Nowym Jorku - 20 W22 St. Suite 1101, New York, NY 10010. Jeśli chcesz zapobiec indeksowaniudanych przez Indexexchange, możesz to zrobić, korzystając z poniższegolinku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje dotej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: http://www.indexexchange.com/privacy/

Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

 

Media.net

Media.net (http://www.media.net/privacy-policy) wykorzystuje technologie,aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Media.netjest firma Media.net Advertising Ltd. z siedzibą w Dubaju - 107/108, DICBuilding 5, Dubai Internet City, Dubaj, 215028, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jeśli chciałbyś uniemożliwić Media.net zbieraniezanonimizowanych danych, możesz to zrobić, korzystając z poniższegolinku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje dotej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: http://www.media.net/privacy-policy

Opt-out: http://www.networkadvertising.org/choices/

 

Oath

Oath (https://www.oath.com/) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Oath jest firma Oath(EMEA) Limited z siedzibą w Dublinie - 5-7 Point Square, North Wall Quay. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu zanonimizowanych danych przez aplikację Oath, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku dorezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej poryi zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: http://privacy.aol.com/

Opt-out: https://aim.yahoo.com/aim/ie/en/optout/

 

OpenX

OpenX (https://www.OpenX.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą OpenX jest firma OpenX z siedzibą w Pasadenie - 888 E Walnut St, 2. piętro, PasadenaCA, 91101, USA. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu zanonimizowanych danych przez OpenX, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku dorezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej poryi zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/

Opt-out: https://www.openx.com/legal/interest-based-advertising/

 

Pubmatic

Pubmatic (https://www.pubmatic.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Pubmatic jest firma Pubmatic, Inc. z siedzibą w Redwood City - 305 Main Street, First Floor, Redwood City, Kalifornia 94063, USA. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu przez Anonimowe dane Pubmatic, możesz użyć poniższegolinku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje dotej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/

Opt-out: https://pubmatic.com/legal/opt-out/

 

Pulsepoint

Pulsepoint (https://www.pulsepoint.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Pulsepoint jestPulsepoint, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku -360 Madison Avenue, 14 piętro,Nowy Jork, NY 10017. Jeśli nie chcesz gromadzić zanonimizowanych danych przez Pulsepoint, możesz to zrobić, korzystając z linku dorezygnacji poniżej . Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje dotej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: https://www.pulsepoint.com/privacy-policy

Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

 

Reachnet

Reachnet (https://www.reachnet.de) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Reachnet jest Reachnet DE Ltd. z siedzibą w Hamburgu - Grindelallee 41, D-20146Hamburg. Jeśli chciałbyś uniemożliwić firmie Reachnet gromadzeniezanonimizowanych danych, możesz to zrobić, korzystając z poniższegolinku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje dotej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: http://www.reachnet.de/unternehmen/agb.html

Opt-out: https://adfarm1.adition.com/opt?m=optout&n=73

 

Rubicon Project

Rubicon Project (https://www.rubiconproject.com) wykorzystujetechnologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Rubicon jest Rubicon Project, inc. znajduje się w Playa Vista 12181 Bluff Creek Drive, 4th Floor, Playa Vista, CA 90094, USA. Jeśli chceszzapobiec gromadzeniu zanonimizowanych danych przez Rubicon Project, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-outcookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiegagromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: http://www.rubiconproject.com/privacy-policy/

Opt-out: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-andopt-out/

 

Primis

Primis (https://www.primis.tech) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Primis jest firma PrimisLTD z siedzibą w 622 Third avenue, McCann New York House 10017 New York City, USA. Jeśli chciałbyś uniemożliwić Primis zbieraniezanonimizowanych danych, możesz to zrobić, korzystając z poniższegolinku do rezygnacji. Out-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje dotej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: https://www.primis.tech/wpcontent/uploads/2018/02/primisPrivacyPolicy2018.pdf

Opt-out: https://web.archive.org/web/20180116234711/http:/live.sekindo.com/utils/cookieOptOut.php

 

Smaato

Smaato (https://www.smaato.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Smaato jestSmaato Ad Services z siedzibą w Hamburgu - Valentinskamp 70, Emporio, 20355 Hamburg, Niemcy. Jeśli chciałbyś uniemożliwić Smaato gromadzenie zanonimizowanych danych, możesz to zrobić, korzystając z poniższegolinku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje dotej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: https://www.smaato.com/privacy/

Opt-out: http://www.youronlinechoices.eu

 

SmartAdserver

SmartAdserver (https://www.smartadserver.com) wykorzystujetechnologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą SmartAdserver jest SmartAdserver z siedzibą w Paryżu -66 Ruede la Chaussée d'Antin, 75009 Paryż, Francja. Jeśli nie chcesz, aby SmartAdserver gromadził anonimowe dane, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebraneinformacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji wprzyszłości.

Polityka prywatności: http://smartadserver.com/company/privacy-policy/

Opt-out: http://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx

 

Sovrn

Sovrn (https://www.sovrn.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Sovrn jest firma SovrnHoldings, Inc. z siedzibą w Boulder - 5541 Central Avenue, Boulder, CO80301. Jeśli chciałbyś zapobiec gromadzeniu zanonimizowanych danych przez Sovrn, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku dorezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej poryi zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: https://www.sovrn.com/privacy-policy-eu/

Opt-out: https://info.evidon.com/pub_info/15620?v=1&nt=0&nw=false

 

Ströer SSP

Ströer SSP (https://www.adscale.de) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Ströer SSPjest Ströer media Deutschland GmbH z siedzibą w Kolonii - 50999 Köln, Ströer-Allee 1. Jeśli nie chcesz gromadzić zanonimizowanych danych, możesz skorzystać z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwawszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniujakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: http://www.adscale.de/datenschutz

Opt-out: ih.adscale.de/adscale-ih/oo

 

Twiago

Twiago (https://www.twiago.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Twiago jest Twiago z siedzibą w Köln -Gustav-Heinemann-Ufer 72b, 50968 Köln. Jeślichcesz zapobiec gromadzeniu zanonimizowanych danych przez Twiago, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-outcookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiegagromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: http://www.twiago.com/datenschutz/

Opt-out: http://control.twiago.com/privacy.php?lang=0

 

Mopub

Mopub (https://www.mopub.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawca Mopub toTwitter, Inc. z siedzibą w San Francisco - 1355 Market Street, Suite 900,San Francisco, Ca 94103. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniuzanonimizowanych danych przez Moppub, możesz to zrobić, korzystając z linku do rezygnacji poniżej . Opt-out cookie usuwa wszystkie zebraneinformacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: https://www.mopub.com/legal/privacy/

Opt-out: https://www.mopub.com/legal/privacy/

 

Inmobi

Inmobi (https://www.inmobi.com) używa technologii, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawca Inmobi to Inmobi Pte Ltdz siedzibą w Bangalore - Embassy Tech Square, Kadubeesanahalli VillageOuter Ring Road, Varthur Hobli, Bangalore 560103. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu przez Anonimowe dane anonimowych danych, skorzystaj z linku do rezygnacji poniżej. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebraneinformacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.

Polityka prywatności: https://www.inmobi.com/privacy-policy/

Opt-out: https://www.inmobi.com/page/opt-out/

 

INNE / NIEPRZEWIDZIANE COOKIES

Ze względu na sposób działania Internetu i stron internetowych, możliwejest, że nie zawsze mamy nadzór nad plikami cookie, które są umieszczaneprzez nasze banery przez strony trzecie. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy nasze banery zawierają elementy osadzone, takie jak teksty,dokumenty, obrazy lub klipy filmowe, które są przechowywane przez innepodmioty, ale są one wyświetlane na, w lub za pośrednictwem naszych banerów. W przypadku napotkania na stronie plików cookies należących do tejkategorii, prosimy o kontakt z nami lub bezpośrednio z jedną z wymienionych wyżej firm zewnętrznych. W przypadku takiego kontaktu należy zapytać jaki jest powód umieszczenia cookies, jaki jest czas życiapliku cookie i w jaki sposób chroniona jest twoja prywatność.

 

TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH

Dane jakie Yieldlove używa do wyświetlania reklam nie są danymiosobistymi w pojęciu prawa. Nie zbieramy ani bieramy ani nieprzetwarzamy wrażliwych danych osobowych, takich jak dane dotyczącepochodzenia rasowego lub etnicznego, opinii politycznych, wierzeńreligijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia lub życia seksualnego. Nie gromadzimy również świadomiedanych od dzieci poniżej 12 roku życia.Jeśli jednak chcesz poprawić, zaktualizować lub usunąć banerowe danereklamowe, które mamy, lub jeśli chcesz poprawić, zaktualizować lubusunąć dane osobowe, które nam przekazałeś za pomocą formularzakontaktowego na naszej stronie głównej, możesz skontaktować się z namiprzez e-mail na adres [email protected]. EDAA Uczestniczymy w programach samoregulacyjnych European DigitalAdvertising Alliance (EDAA) i przestrzegamy zasad EDAA dotyczących internetowej reklamy behawioralnej. EDAA działa przede wszystkim jakocentralny organ licencjonujący OBA i zapewnia konsumentom środkitechniczne do zachowania przejrzystości i kontroli nad OBA zapośrednictwem internetowej platformy wyboru konsumentayouronlinechoices.eu. EDAA jest zarządzana przez organizacje na poziomieUE, które tworzą łańcuch wartości OBA w Europie i działa w celu zapewnienia spójności europejskiej w podejściu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o EDAA.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I KONTAKT

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie np. wobliczu zmiany naszej strony internetowej lub zasad dotyczących plikówcookie i zmiany prywatności. Zarówno my, jak i nasi partnerzy mogązawsze modyfikować treść oświadczeń i plików cookie, bez podaniawcześniejszego ostrzeżenia. Proszę odnieść się do tej strony internetowej, aby zobaczyć najnowszą wersję.W przypadku jakichkolwiek pytań i / lub uwag lub chęci złożenia skargi, skontaktuj się z nami poprzez e-mail na adres [email protected] lub pisząc na adres:

 

Yieldlove GmbH

Kehrwieder 9

20457 HamburgGermany

 

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

18.05.2018

Forum Motocyklistów, Forum Motocyklistów, Poznań, Wielkopolska, 60-433

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
reCAPTCHA V2
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.
×
×
  • Create New...