Jump to content

Guidelines

Regulamin Forum Motocyklistów

Regulamin Forum Motocyklistów powstał w oparciu o obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisy i normy prawne. Jego zadaniem jest określenie praw i obowiązków Administracji oraz Użytkowników, a także sprecyzowanie ogólnych zasad korzystania z Forum Motocyklistów. Dlatego każdy przyszły Użytkownik Forum podczas procedury rejestracyjnej zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia.

I. Warunki ogólne

1. Definicje:

a. Forum – Forum Motocyklistów zarejestrowane pod adresem http://forum.motocyklistow.pl , za pośrednictwem którego Użytkownik może zamieszczać własne opinie oraz komentować opinie i informacje zamieszczane przez innych Użytkowników, zwane dalej Forum.

b. Administracja – zespół osób składający się z właściciela Forum, Administratorów oraz Moderatorów Forum.

c. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do Forum. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

d. Regulamin – niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Administracji oraz Użytkowników.

e. Nick/login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta na Forum.

f. Konto Użytkownika - konto określone unikalnym identyfikatorem (nickiem) i hasłem służące do realizacji prawa do korzystania z Forum.

g. Profil Użytkownika - strona Użytkownika zawierająca dobrowolnie przekazane dane oraz zdjęcia.

h. Post – opublikowana treść wypowiedzi Użytkownika na Forum.

i. Spam – posty niezgodne z omawianym tematem lub nie wnoszące nic do tematu oraz nie zamawiana korespondencja prywatna o charakterze komercyjnym, reklamowym, promocyjnym, etc.

2. Domena "motocyklistow.pl" jest własnością prywatną. Właściciel: BEST image Dominik Szymański, Mazurska16a, 60-434 Poznań. NIP: 781-115-86-90, Regon: 639762519, adres e-mail: [email protected].

3. Forum jest własnością prywatną. Właściciel: BEST image Dominik Szymański, Mazurska 16a, 60-434 Poznań. NIP: 781-115-86-90, Regon: 639762519, adres e-mail: [email protected].

4. Rejestracja i korzystanie z Forum są dobrowolne i darmowe.

5. Nazwa oraz domena Forum, jego koncepcja, układ graficzny, nazwy działów, nazwy rang i grup Użytkowników, a także baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

II. Regulamin

5. Regulamin korzystania z niniejszego Forum może zostać zaktualizowany przez Administrację w dowolnym momencie.

6. Automatyczne logowanie nie usprawiedliwia nieznajomości aktualnej wersji Regulaminu.

7. Użytkownik może w dowolnym momencie zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu pod adresem: http://forum.motocyklistow.pl/index.php?app=forums&module=extras§ion=boardrules

8. W świetle prawa autorskiego niniejszy Regulamin stanowi własność intelektualną, jego powielanie bądź modyfikowanie stanowi naruszenie prawa.

 

III. Rejestracja i Konta Użytkowników

9. Użytkownik w celu korzystania z Forum musi się zarejestrować poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, co oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rejestracja jest potwierdzana drogą e-mailową. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

10. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;

b. Użytkownik dobrowolnie przystąpił do korzystania z Forum;

c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz w profilu Konta Użytkownika są zgodne z prawdą;

d. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym;

e. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administracji oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Forum.

f. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego), oraz wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej (zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

11. Administracja zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu uniknięcia lub usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Forum oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

12. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Użytkownika, odnoszące się do jego osoby.

13. Zabronione jest udostępnianie Konta Użytkownika innym osobom, jak i korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.

14. Zabrania się rejestracji osobom, których Konto zostało przez Administrację zablokowane lub usunięte. W przypadku zablokowania lub kasacji Konta przez Administrację, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administracji.

15. Użytkownik musi się zalogować do serwisu co najmniej jeden raz na 99 dni, oraz raz na 99 dni napisać przynajmniej jeden post. W przeciwnym przypadku Konto Użytkownika może zostać usunięte.

16. Zarówno Administracja jak i Użytkownik mogą w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny.

17. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta, poprzez kontakt z Administracją Forum.

18. Administracja Forum zastrzega sobie 14-dniowy okres na usunięcie konta poczynając od momentu zgłoszenia Administracji rozwiązania umowy przez Użytkownika.

19. Administracja ma prawo przyznawania ostrzeżeń Użytkownikom w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu.

 

IV. Korzystanie z Forum

20. Administracja zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości korzystania z Forum.

21. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Forum wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną, hackerską ingerencją, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych lub postów Użytkowników.

22. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Forum, wynikającą z dokonywania zmian, ulepszeń, konserwacji, archiwizacji bazy danych, etc.

23. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez Użytkowników treści, których zawartość wyraża poglądy i opinie ich autorów.

24. Każdy Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za wszystkie publikowane przez siebie materiały, włącznie z odpowiedzialnością za łamanie autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, patentów, znaków towarowych, etc.

25. Administracja nie bierze odpowiedzialności za łamanie przez Użytkowników praw autorskich osób trzecich. W razie stwierdzenia łamania praw autorskich należy kontaktować się bezpośrednio z Użytkownikiem dopuszczającym się tego czynu z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Administrację.

26. Prezentowane zdjęcia, rysunki lub inne załączone pliki na Forum są własnością Użytkowników. Jakiekolwiek ich kopiowanie bez zgody Użytkowników jest zabronione.

27. Użytkownik jest świadomy, iż treści przez niego publikowane zostaną trwale zapisane na łamach Forum. Usuwanie treści nie jest możliwe nawet w przypadku zablokowania lub wykasowania Konta Użytkownika.

28. Użytkownik ma możliwość edytowania opublikowanych treści przez okres 24 godzin od chwili wysłania ich na łamy Forum. Po tym czasie modyfikacji treści dokonywać może tylko Administracja.

29. Użytkownicy zobowiązani są do rozwiązywania spraw i konfliktów prywatnych poza forum publicznym.

30. Użytkownik zobowiązany jest umieszczać wypowiedzi w najbardziej odpowiednich do treści działach.

31. Użytkownik zgadza się nie publikować na Forum:

a. treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby;

b. wulgaryzmów i przekleństw;

c. treści podżegających do kłótni, konfliktów, sporów;

d. materiałów, obrazów, filmów, odnośników do stron internetowych niezgodnych z polskim prawem;

e. materiałów związanych z pornografią, a także mającymi negatywny wpływ na osoby niepełnoletnie;

f. materiałów obrażających uczucia religijne innych osób;

g. treści popierających dyskryminację rasową, etniczną, religijną, kulturową, filozoficzną, etc.;

h. prywatnej korespondencji;

i. spamu;

j. oraz innych materiałów, które mogą być sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem.

32. W przypadku łamania powyższych zasad Administracja ma prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia Konta Użytkownika z lub bez podania przyczyny. W przypadkach uzasadnionych Administracja powiadomi o fakcie naruszenia prawa stosowne władze. Aby wspomóc te działania, rejestrowane są adresy IP Użytkowników.

33. Administracja podejmuje starania mające na celu usuwanie wszelkich omawianych w punkcie IV.31 treści jak najszybciej, jednak zastrzega, że nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości.

34. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną względem Administracji bądź innych Użytkowników.

35. Administracja ma wyłączne prawo do zamieszczania ogłoszeń oraz do przyklejania tematów.

36. Przyklejenie tematu lub zamieszczenie ogłoszenia przez Użytkownika wymaga konsultacji z Administracją.

37. Administracja ma prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu i postu w każdej chwili.

38. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody lub przyzwolenia.

39. Zabrania się rozsyłania na prywatne skrzynki Użytkowników oraz ich adresy e-mailowe nie zamówionej informacji handlowej, komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, etc.

40. Zabrania się podejmowania działań mogących utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Forum. W razie stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administracja ma prawo do zablokowania lub skasowania Konta.

41. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Forum stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązującego prawa. Administracja ma wówczas prawo do podjęcia wszelkich stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej szkody.

42. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administracji i Użytkowników Forum.

 

V. Profil

43. Użytkownik ma prawo zamieścić w swoim profilu:

a. sygnaturę : maksymalnie 5 linii tekstu o wielkości do 16 pkt. Grafika może mieć maksymalne rozmiary 450 pixeli szerokości i 60 pixeli wysokości. Jeden odnośnik do adresu url. Rozmiar ograniczony jest do 25Kb;

b. Awatar o rozmiarze do 150 x 150 pixeli.

 

VI. Dane osobowe

44. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administrację.

45. Administratorem danych osobowych jest Administracja, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

46. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administrację wszelkich przekazanych i przechowywanych na Forum danych. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administracji na wykorzystywanie powyższych danych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883).

47. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie oraz do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

48. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

49. W przypadku powzięcia przez Administrację wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym danych, uzyskuje on prawo do podjęcia następujących czynności: a. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych;

b. natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy;

c. usunięcia Konta Użytkownika w przypadku braku reakcji Użytkownika.

50. Użytkownik, umieszczając w profilu Konta Użytkownika dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników Forum, a w przypadku umieszczenia treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administracji w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Forum, jak również ich usunięcia.

 

VII. Polityka Cookies

51. Forum nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

52. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Forum i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Forum. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

53. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Forum pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest BEST image Dominik Szymański , Mazurska 16a, 60-434 Poznań. NIP: 781-115-86-90, Regon: 639762519, adres e-mail: [email protected].

54. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. Dostosowania zawartości stron internetowych Forum do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Forum i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

b. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Forum korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

c. Utrzymanie sesji Użytkownika Forum (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Forum ponownie wpisywać loginu i hasła.

55. W ramach Forum stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies.

a. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej.

b. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

56. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Forum, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Forum.

b. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Forum.

c. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Forum.

d. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

e. „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

57. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Forum mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Forum. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

59. Administracja Forum informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Forum.

60. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Forum i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administracją Forum reklamodawców oraz partnerów.

61. Więcej informacji na temat plików cookies w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Administracja Forum Motocyklistów

×
×
  • Create New...