Skocz do zawartości


 

 

Zdjęcie

Prawo Jazdy - wymiana, utrata


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
7 odpowiedzi w tym temacie

#1 Hun996

  MOTONITA - leżący na baku

 • M.G.H.
 • 1443 postów
 • Na FM od: 31 marzec 2005
 • Skąd:Frontera
 • Motocykl:XL1000 "Varan"

Napisano czw, 08 cze 2006 - 08:49

Gazeta Prawna 08.06.2006, Prawo drogowe, przedruk artykułu:

Trzeba zdążyć z wymianą prawa jazdy


■ Do kiedy należy wymienić prawo jazdy
■ Jakie dokumenty trzeba złożyć
■ Jak przebiega egzamin
■ Ile kosztuje wydanie prawa jazdy
■ Co rejestruje kamera podczas egzaminu
■ Jakie są kryteria naliczania punktów karnych
■ W jakich przypadkach jest zatrzymywane prawo jazdy
■ Jak zmniejszyć posiadaną liczbę punktów karnychTo już ostatni moment na wymianę prawa jazdy. Za jazdę ze starym prawem jazdy grozi 50 zł mandatu i odholowanie pojazdu przez policję. Jeśli z wymianą prawa jazdy będziemy zwlekać do ostatniej chwili, to nawet przez 4 tygodnie możemy być pozbawienie dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu.

Do 30 czerwca 2006 roku należy wymienić prawa jazdy wydane w okresie od dnia 1 maja 1993 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. oraz wydane po dniu 1 lipca 1999 r. na blankietach papierowych. Nie jest to pierwszy etap wymiany prawa jazdy, ale już ostatni. Jak pokazały doświadczenia ubiegłych lat często większość kierowców zobowiązanych do wymiany prawa jazdy czekała do ostatniej chwili. Powodowało to kolejki i wydłużenia czasu oczekiwania na nowy dokument. Duża liczba wniosków o wymianę praw jazdy złożona w jednym czasie powodowała, że na nowe prawo jazdy trzeba było czekać nawet 30 dni.


Gdy brak nowego prawa jazdy

Jazda bez ważnego prawa jazdy wiąże się mandatem 50 zł. Ponadto policja podczas kontroli może odholować pojazd na koszt właściciela, w sytuacji gdy kierowała nim osoba nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania. Zdarzały się również przypadki odmawiania wypłaty odszkodowania, gdy sprawca kolizji drogowej nie posiadał ważnego, tj. wymienionego na nowe, prawa jazdy. Ponadto przedsiębiorca zaskoczony sytuacją, w której część jego pracowników nie ma ważnego prawa jazdy, może ponieść wymierne straty z tego powodu. Sytuacji taka może być szczególnie poważna, gdy przedsiębiorca świadczy usługi transportowe albo zatrudnia dużą liczbę handlowców korzystających z samochodów służbowych.


Gdzie wymienić

Wymiany prawa jazdy dokonuje organ stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami, tj. starosta (właściwego wydziału komunikacji) na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami, złożony na specjalnie do tego przeznaczonym druku. Opłata za wymianę wynosi 71 zł. Okres od dnia złożenia wniosku do odbioru nowego dokumentu nie może być dłuższy niż 30 dni.


Trzeba wymienić prawo jazdy

Prawa jazdy podlegające wymianie tracą ważność po upływie określonego terminu, tj. końca czerwca tego roku. Warto więc odpowiednio wcześniej wystąpić o ich wymianę. Może się bowiem okazać, że jeśli czas oczekiwania na nowy dokument wyniesie maksymalne 30 dni, to nawet przez cztery tygodnie możemy być pozbawieni ważnego prawa jazdy. Żadne przepisy nie przewidują wydania w takim przypadku zastępczego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem.

Potwierdza to również Ministerstwo Transportu: „kierowca, który nie wymieni starego prawa jazdy we wskazanym terminie, nie straci posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami. Nie będzie się on jednak mógł posługiwać tym prawem jazdy, ponieważ straci ono ważność i do momentu wydania nowego dokumentu nie będzie mógł prowadzić pojazdu na podstawie starego (nieważnego już) prawa jazdy”.

W wydanych w drodze wymiany dokumentach prawa jazdy uwzględnia się ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu, przy zastosowaniu liczbowego ich oznaczenia w postaci kodu określonego przepisami w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.


Wniosek o wymianę pocztą

Jak informuje Ministerstwo Transportu, istnieje możliwość pobrania formularza wniosku o wymianę prawa jazdy poprzez internet. Jest on dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Transportu www.mtib.gov.pl jako załącznik do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Ponieważ jednak druk ten podlega w dalszej obróbce skanowaniu i przesłaniu za pośrednictwem łącz satelitarnych – producent praw jazdy, tj. wytwórnia Papierów Wartościowych, ze względu na określone wymagania w całym procesie wydawania praw jazdy, sugeruje posługiwanie się wytworzonym przez siebie formularzem, który bezpłatnie i bez kolejki dostępny jest w każdym wydziale komunikacji.


3 KROKI

Jak bez problemów wymienić prawo jazdy

1 Pamiętaj, ostateczny termin wymiany starych praw jazdy mija 30 czerwca 2006 r.

2 Złożenia wniosku o wymianę prawa jazdy nie odkładaj na ostatni dzień.

3 Wniosek o wymianę prawa jazdy możesz wysłać pocztą.


Ministerstwo przypomina również, że przepisy zezwalają na złożenie wniosku o wymianę prawa jazdy za pośrednictwem poczty. Odbiór nowego dokumentu powinien nastąpić osobiście, w celu unieważnienia posiadanego dotychczas prawa jazdy.


Prawo jazdy a ubezpieczenie

To że zdarzało się, iż niektóre firmy ubezpieczeniowe robiły problemy przy wypłacie odszkodowania, jeśli w chwili kolizji na drodze kierowca nie posiadał ważnego prawa jazdy, potwierdzają przypadki takich spraw, które trafiały do Bura Rzecznika Ubezpieczonych. Niektóre firmy ubezpieczeniowe występowały do sprawcy szkody (ubezpieczonego w danym zakładzie ubezpieczeń w zakresie OC posiadaczy pojazdów) z tzw. regresem, czyli żądaniem zwrotu wypłaconego odszkodowania, gdyż ten nie miał wymienionego, w określonym przepisami administracyjnymi terminie, blankietu prawa jazdy. Z informacji Biura Rzecznika Ubezpieczonych wynika, że zakład ubezpieczeń powoływał się w opisywanych sytuacjach na przepisy prawa regulujące warunki tego obowiązkowego ubezpieczenia, a konkretnie na art. 43 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) pozwalający dochodzić zwrotu odszkodowania od ubezpieczonego sprawcy szkody, jeśli ten nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem.

Również kłopoty z uzyskaniem odszkodowania miały osoby występujące do swego ubezpieczyciela o odszkodowanie z własnego autocasco (AC), jeśli w momencie szkody nie miały wymienionego dokumentu – blankietu prawa jazdy. Z reguły bowiem w warunkach umowy ubezpieczenia AC na liście wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, tj. sytuacji za które zakład ubezpieczeń nie odpowiada, jest przypadek, w którym kierujący pojazdem nie posiada odpowiednich uprawnień do kierowania.

Według opinii Krystyny Krawczyk z Biura Rzecznika Ubezpieczonych, nie można się stawiać znaku równości między sytuacją, gdy osoba ubezpieczona faktycznie nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów, np. nie zdała egzaminu i nie otrzymała stosownego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu lub gdy utraciła prawo do kierowania pojazdem z określonych powodów, np. przekroczenia liczby tzw. punków karnych, jazdy pod wpływem alkoholu, z sytuacją gdy nie ma aktualnie wymaganego blankietu tego dokumentu, ponieważ nie dokonała jego wymiany w terminie. Trzeba pamiętać, że w tej drugiej sytuacji uprawnienia do prowadzenia pojazdu posiada, z tym że nie jest to potwierdzone odpowiednim dokumentem. Zakłady ubezpieczeń w tego typu przypadkach powinny kierować się celem zawartej umowy, a nie literalnym, oderwanym od konkretnego przypadku, brzmieniem zapisów warunków umowy ubezpieczenia.


JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ

Do wniosku o wymianę prawa jazdy należy dołączyć:
■ wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
■ kserokopię dokumentu prawa jazdy podlegającego wymianie,
■ dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu – 71 zł.

Marek Kobylański

Jak nie stracić prawa jazdy

Weryfikowaniu umiejętności kierowców i powstrzymywaniu ich temperamentów na drodze ma służyć ewidencja punktów karnych. Jazda po alkoholu to groźba utraty prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdu może być orzeczony również w przypadku osoby posiadającej prawo jazdy, która po alkoholu jechała rowerem, a nie samochodem. Jazda rowerem nie zwalnia z myślenia.Ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzi policja. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10. Dokładny wykaz punktów karnych przypisanych do poszczególnych wykroczeń drogowych zawarty jest w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. Wpis ostateczny do ewidencji punktów karnych następuje na podstawie m.in. prawomocnego wyroku sądu lub mandatu karnego. Funkcjonariusz nakładający grzywnę w drodze mandatu karnego powinien poinformować sprawcę wykroczenia o liczbie punktów, które są mu przypisane.

Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie roku od dnia naruszenia. Punktów karnych nie usuwa się, gdy przed upływem roku kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby dwadzieścia cztery punkty. Dla nowo upieczonych kierowców graniczna suma punktów karnych to 20. Chodzi tu o tych kierowców, którzy owe 20 punktów przekroczyli w okresie roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.


Sumowanie punktów za wykroczenia

Trzeba się liczyć z tym, iż w przypadku poważnego naruszenia kilku zasad ruchu drogowego możemy przy okazji jednego zatrzymania przez policję otrzymać taką liczbę punktów karnych, która spowoduje nawet zatrzymanie prawa jazdy. Jeśli nieopatrznie, śpiesząc się, kierowca naruszy kilka zasad ruchu drogowego naraz, to w przypadku zatrzymania przez policję na jego konto zapisana zostanie taka liczba punktów karnych, jaka przypisana jest do każdego z popełnionych wykroczeń.


Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U.nr 236, poz. 1998 ze zm.).


§ 2. 1. Do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (...), wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego (...).
4. Jeżeli jeden czyn (...) narusza więcej niż jeden przepis ruchu drogowego, w ewidencji uwidacznia się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu odpowiednią liczbę punktów (…)

I tak np. jeśli kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km (10 punktów karnych) i jednocześnie wyprzedzał bezpośrednio przed przejściem dla pieszych (9 punktów karnych), a następnie zawracał mimo zakazu (5 punktów karnych), to policjant ma prawo wpisać na konto takiego kierowcy jednorazowo 24 punkty karne.


Odejmowanie punktów karnych

Kierowca wpisany do ewidencji może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Możliwości takiej nie mają kierowcy, którzy przekraczają 20 punktów karnych w ciągu roku od uzyskania pierwszego prawa jazdy. Szkolenie, o którym mowa, organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Po odbyciu takiego szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie. Kopię tego zaświadczenia dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła policji prowadzącej ewidencję punktów karnych. Odbycie szkolenia i uzyskanie zaświadczenia zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów karnych. Punkty te odejmuje się według kolejności wpisów. Trzeba jednak wiedzieć, że liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem. Nie ma co zatem myśleć o odbyciu szkolenia na zapas. Ponadto odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów karnych wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24. Warto zatem zdecydować się na szkolenie zmniejszające liczbę punktów karnych wystarczająco wcześnie. Celem omawianego szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu. W szkoleniu tym można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Szkolenie, po którym odejmowane są punkty karne, nie jest długie, więc kierowcy posiadający niepokojąco dużo punktów karnych raczej powinni wziąć w nim udział.Sprawdzanie stanu punktów karnych

Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych. W odniesieniu do kierowców będących obywatelami polskimi, niemających miejsca stałego zamieszkania na terytorium Polski, ewidencję prowadzi komendant główny policji. Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub, w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce policji.


Graniczne sumy punktów karnych

Z 24 punktami karnymi można jeszcze jeździć, ale trzeba pamiętać, że przekroczenie dwudziestu czterech punktów karnych powoduje zatrzymanie prawa jazdy (w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy od roku liczba punktów karnych uzależniających zatrzymanie prawa jazdy to 20). Graniczne sumy punktów karnych – 24 i 20 – są o tyle ważne, że powodują, iż komendant wojewódzki policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem albo o cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów karnych, albo o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii prawa jazdy, w razie przekroczenia przez niego 24 punktów. W takim wypadku komendant wojewódzki policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:

• cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
• kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy, w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.


Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów należy do środków karnych orzekanych na czas od roku do lat 10. Niemniej sąd ma prawo w niektórych przypadkach orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Dotyczy to popełnienia przestępstw, których następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu. Zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się również, gdy kierowca był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.


Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.).


Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, (...)
§ 2. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości (…)

Ponadto obowiązkowo sąd orzeknie o zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny za wymienione przestępstwa.


Powody zatrzymania prawa jazdy

Dość często piesi i rowerzyści, uczestnicy ruchu drogowego, nie zdają sobie sprawy, że zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony także wobec nich.
Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Kodeks karny nie wprowadza zasady, że za spowodowanie przestępstwa w danej kategorii ruchu można orzec zakaz prowadzenia tylko tych pojazdów, które przynależą do tej kategorii. Decyzja co do orzeczenia zakazu należy w zasadzie do sądu. Niemniej sąd musi orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa komunikacyjnego był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca wypadku.


Ustalanie zawartości alkoholu

Osoby, u których przeprowadzono badania na zawartość alkoholu we krwi alkomatem, mają prawo żądać od policji przeprowadzenia badania krwi lub moczu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu. Ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu również wtedy, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie alkomatem. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o czym powinien on być uprzedzony. Podobne zasady obowiązują przy badaniu kierowców w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego podobnie jak alkohol, tj. narkotyków.


Zakaz prowadzenia pojazdów również w Unii

Orzeczenia o utracie prawa jazdy mają być egzekwowane i uznawane na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej, o ile wszystkie te państwa ratyfikują odpowiednią konwencję. Określona decyzja o pozbawieniu uprawnień do kierowania pojazdami powinna obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej, a nie ograniczać się tylko do terytorium jednego państwa członkowskiego, gdzie zapadło orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdu. Realizacji tego celu ma służyć Konwencja o pozbawieniu uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2004 r. nr 238, poz. 2387).

Zasadniczą kwestią tej konwencji jest uznawanie i wykonywanie orzeczeń pozbawiających sprawców czynów zabronionych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Konwencję, o której mowa, podpisały wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jako jedna z pierwszych ratyfikowała ją np. Hiszpania. Zgodnie z konwencją, za pozbawienie uprawnień do kierowania pojazdami uznane zostało każde orzeczenie o pozbawieniu lub zawieszeniu takich uprawnień, wydane wobec kierowcy pojazdu mechanicznego przez sąd lub inny uprawniony organ, od którego nie przysługuje odwołanie. Zgodnie z konwencją o pozbawianiu uprawnień do kierowania pojazdami, każde państwo, które konwencję ratyfikuje, w przypadku popełnienia na jego terytorium przestępstwa wiążącego się z orzeczeniem o utracie prawa jazdy, będzie musiało poinformować o tym państwo, w którym sprawca danego przestępstwa przebywa.

Nie będzie zatem możliwości, aby np. ktoś, kto straci prawo jazdy w Polsce, mógł starać się bez żadnych problemów o prawo jazdy w Hiszpanii.

Marek Kobylański

#2 Browarny

  ADEPT MOTOCYKLIZMU - pożeracz gumy

 • E.K.G.
 • 2555 postów
 • Wiek: 47
 • Na FM od: 20 sierpień 2002
 • Skąd:Oberschlesien
 • Motocykl:bez dachu nad głową

Napisano czw, 08 cze 2006 - 10:16

Zdarzały się również przypadki odmawiania wypłaty odszkodowania, gdy sprawca kolizji drogowej nie posiadał ważnego, tj. wymienionego na nowe, prawa jazdy


To nie są przypadki tylko normala procedura, tyle że wygląda trochę inaczej. Odszkodowanie jest wypłacane a następnie do sprawcy kieruje się roszczenie regresowe o zwrot wypłaconego odszkodowania.
Na tej samej zasadzie wydaje się decyzjer odmowy w ubezpieczeniach dobrowolnych np. auto-casco chociaż tutaj istotne jest brzmienie warunków umowy.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...

#3 Hun996

  MOTONITA - leżący na baku

 • Topic Starter
 • M.G.H.
 • 1443 postów
 • Na FM od: 31 marzec 2005
 • Skąd:Frontera
 • Motocykl:XL1000 "Varan"

Napisano pią, 09 cze 2006 - 09:43

Gazeta Prawna, 09.06.2006, przedruk artykułu.

Czy można wymienić polskie prawo jazdy


Czy osoba, która posiada wydane za granicą prawo jazdy, może wymienić posiadane dotychczas podlegające wymianie polskie prawo jazdy na nowe?

Nie. Niestety, ale z obowiązujących w tym zakresie przepisów wynika, że w takich przypadkach polskie prawo jazdy nie może być wymienione. Zgodnie bowiem z ich postanowieniami, kierujący może posiadać tylko jedno ważne krajowe prawo jazdy. W takiej sytuacji uzyskanie polskiego prawa jazdy jest możliwe jedynie w drodze wymienienia tego prawa jazdy, które zostało wydane za granicą.

PODSTAWA PRAWNA • Art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.).


Czy osoba nieprowadząca samochodu musi wymienić prawo jazdy


Kilkanaście lat temu uzyskałam prawo jazdy. Jednak nie mam samochodu i nie będę go miała w ciągu najbliższych kilku lat. W związku z tym osobiście nie jest dla mnie istotne, czy mam aktualne prawo jazdy. Czy mimo to muszę do końca czerwca złożyć wniosek o wymianę dotychczasowego prawa jazdy na nowe? Czy dla tych osób przewidziany jest jakiś dodatkowy termin?

Nie. Nie musi pani składać wniosku do końca czerwca 2006 r. Ten termin i obowiązek wymiany prawa jazdy dotyczy przede wszystkim tych osób, które prowadzą samochody. Natomiast te, które po 30 czerwca 2006 r. nie zamierzają jeździć samochodem, nie muszą się spieszyć. Wystarczy, że złożą wniosek w tej sprawie w odpowiednim dla siebie terminie, tzn. pozwalającym im na otrzymanie nowego dokumentu przed rozpoczęciem prowadzenia samochodu. Dla takich osób nie przewidziano bowiem żadnego dodatkowego terminu. Mogą więc dokonać wymiany prawa jazdy w dowolnym czasie, tzn. zarówno pod koniec 2006 roku, jak i za kilka lat.

PODSTAWA PRAWNA • Par. 8 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U. nr 205, poz. 1736 ze zm.).


Czy trzeba uzyskać drugie prawo jazdy

Utraciłem prawo jazdy ze względu na prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu. Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdu przez pół roku. Czy muszę ponownie zdać egzamin na prawo jazdy, by jeździć samochodem?

Nie. W takim przypadku nie będzie konieczne zdawanie drugiego egzaminu na prawo jazdy, ponieważ zakaz prowadzenia pojazdu wynosi tylko pół roku. Obowiązek przeprowadzenia kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji kierowcy dotyczy tylko tych osób, którym zakazano prowadzenia pojazdu przez okres dłuższy niż rok. W sytuacji gdy zakaz prowadzenia pojazdu jest krótszy niż rok nie przeprowadza się kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

PODSTAWA PRAWNA • Art. 114 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.).


Czy trzeba dołączyć zaświadczenie od lekarza


Obecnie nie mam samochodu, dlatego po upływie terminu ważności badań lekarskich nie zrobiłem nowych. Jednak w lipcu zamierzam kupić samochód. W związku z tym muszę wymienić prawo jazdy. Czy do wniosku w sprawie wymiany prawa jazdy powinienem dołączyć aktualne zaświadczenie od lekarza potwierdzające moją zdolność do prowadzenia pojazdów?

Tak. Musi pan liczyć się z obowiązkiem dołączenia do wniosku wyników badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia samochodu. Z obowiązujących przepisów wynika bowiem, że w sytuacji gdy uzyskane w przeszłości zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami nie jest już ważne, należy zrobić nowe badania i do wniosku o wymianę prawa jazdy dołączyć orzeczenie lekarskie.

PODSTAWA PRAWNA • Art. 90 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.).


Czy zmiana adresu wymaga zmiany prawa jazdy


Niedawno zmieniłem prawo jazdy na nowe. Również niedawno całkiem niespodziewanie przeprowadziłem się do innej dzielnicy. Zmienił mi się również adres zameldowania. Czy w związku z tym muszę znów wymieć prawo jazdy?

Tak. Niestety, w takiej sytuacji konieczna będzie wymiana dokumentu prawa jazdy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych. W opisanych sytuacjach starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenia o utracie dokumentu, zwrotu zniszczonego dokumentu albo zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych.

PODSTAWA PRAWNA • Art. 98 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.).


Czy posiadam uprawnienia do kierowania samochodem


Byłem uczestnikiem kolizji drogowej. Niestety, przeoczyłem termin i na czas nie wymieniłem starego książeczkowego prawa jazdy na nowe. Ubezpieczyciel zakwestionował ten fakt i odmówił wypłaty odszkodowania, bo twierdzi, że nie posiadałem w chwili kolizji stosownych uprawnień. Czy to prawda?

Nie. W takim przypadku konieczne jest rozróżnienie dwóch podstawowych kwestii. I tak momentem nabywania oraz utraty uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym jest wydanie przez starostę stosownej decyzji administracyjnej w tym przedmiocie. Chwila wydania takiego dokumentu decyduje o tym, czy posiedliśmy określone uprawnienie (motor, samochód, traktor, ciężarówka), czy też nie lub czy je nam odebrano. Od tego też momentu nie można zarzucić kierującemu, że nie ma on uprawnień, bowiem one istnieją na mocy tego rodzaju decyzji. Natomiast uzyskanie dokumentu, jakim jest prawo jazdy, jest jedynie potwierdzeniem (np. dla kontrolującego nas policjanta) nabytych wcześniej uprawnień, wynikających z wcześniejszej decyzji starosty. Utrata administracyjnej ważności prawa jazdy oznacza więc tylko utratę ważności dokumentu, a nie pozbawienie nas uprawnienia do kierowania pojazdem. Należy pamiętać, że dotyczy to jedynie praw jazdy wydanych bezterminowo oraz takich, których termin ważności jeszcze nie upłynął.

PODSTAWA PRAWNA • Art. 150 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.).
• Par. 7 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U. nr 205, poz. 1736 ze zm.).


Czy należy wymienić prawo jazdy po zmianie nazwiska


Mam już nowe prawo jazdy, jednak w lipcu wychodzę za mąż i w związku z tym zmienię nazwisko. Czy będę musiała wymienić prawo jazdy?

Tak. Podobnie jak w przypadku zmiany adresu, tak i w sytuacji gdy ma miejsce zmiana nazwiska trzeba wymienić prawo jazdy. Po prostu nie można posługiwać się dokumentem zawierającym nieaktualne nazwisko i nie ma przy tym znaczenia powód, ze względu na który je zmieniono. Z tego powodu musi pani złożyć wniosek w tej sprawie, a po jego rozpatrzeniu starosta wyda pani wtórnik prawa jazdy, którym będzie się pani posługiwać jeżdżąc samochodem.

PODSTAWA PRAWNA • Art. 98 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.).

Notowali Monika Burzyńska, Piotr Polański

#4 andrzejtomecki

  KANDYDAT NA MOTONITĘ - polerant szprych

 • Forumowicze
 • 515 postów
 • Na FM od: 04 grudzień 2004
 • Skąd:Strumień
 • Motocykl:Yamaha DT 125 RE

Napisano sob, 16 wrz 2006 - 17:12

Stalo sie ... - zgubiłem prawo jazdy kat. A1 i w związku z tym mam kilka pytań.

Zdałem juz na kat. A jednak prawko odbiore dopiero gdy zdam B. Czy przy odbiorze A+B bede musiał oddac stare prawo jazdy(kat A1 ktore zgubiłem)? Czy bez niego nie dostane nowego prawka?

Jak wyglada procedura na policji jezeli pojde zglosic zagubienie prawa jazdy ? Bo jestem zielony w tym temacie.


Licze na odpowiedzi bo nie wiem co robic.

#5 Gawron

  MOTONITA - płonąca guma

 • Forumowicze
 • 1797 postów
 • Wiek: 33
 • Na FM od: 16 marzec 2006
 • Skąd:Kraków
 • Motocykl:Husaberg 250 TE - 2012r

Napisano czw, 17 maj 2007 - 08:51

Stalo sie ... - zgubiłem prawo jazdy kat. A1 i w związku z tym mam kilka pytań.

Zdałem juz na kat. A jednak prawko odbiore dopiero gdy zdam B. Czy przy odbiorze A+B bede musiał oddac stare prawo jazdy(kat A1 ktore zgubiłem)? Czy bez niego nie dostane nowego prawka?

Jak wyglada procedura na policji jezeli pojde zglosic zagubienie prawa jazdy ? Bo jestem zielony w tym temacie.
Licze na odpowiedzi bo nie wiem co robic.

po zgubieniu jakiegokolwiek dokumentu przedstawiającego Twoją tozsamość musisz to niezwłocznie zglosić na policje! Ktoś moze bez Twojej wiedzy posługiwać sie Prawkiem i narobic Ci sporych kłopotów. Przeciez wystarczy ze ktoś jest do Ciebie podobny.
Pozatym nie dadzą Ci nowego prawka jak im nie oddasz starego albo nie dasz pokwitowania z policji ze zgłosiłes zaginięcie dokumentu.
Przerabiałem ten temat tyle ze poszedłem odebrać prawko na auto mając wczesniej na A1 ale zostawiłem to A1 w domku. Musiałem sie wracać bo by mi nie wydali nowego świstka :icon_razz:

Ja mam z koleji inne pytanie.
Wczoraj zdałem egzamin na Kategorie A i jak wiadomo na nowy swistek bede sobie musiał poczekać od 2 do 4 tyg. Zastanawiam sie czy mogę juz jezdzić motocyklem 250ccm i większym (bo A1 i B to mam) legalnie po ulicy?? Czy policja sprawdzając (no za jakiś tydień) przez radio przy kontroli bedzie wiedziała ze ja juz mam zdane A i potraktują to jako brak dokumentu czyli 50zł czy jako prak uprawnienia i bede miał kłopoty.
Prawada jest taka ze na ćwiartce jezdze juz dłuuuższy czas i problemow nie miałem no ale teraz jak juz zdałem to prawko A boje sie zeby mi go np nie cofneli albo nie wstrzymali...

#6 ratosny

  NOWICJUSZ - trzecia Mordka

 • Forumowicze
 • 54 postów
 • Wiek: 28
 • Na FM od: 26 wrzesień 2007
 • Skąd:rawa mazowiecka
 • Motocykl: Suzuka drz400

Napisano sob, 06 gru 2008 - 04:44


Ja mam z koleji inne pytanie.
Wczoraj zdałem egzamin na Kategorie A i jak wiadomo na nowy swistek bede sobie musiał poczekać od 2 do 4 tyg. Zastanawiam sie czy mogę juz jezdzić motocyklem 250ccm i większym (bo A1 i B to mam) legalnie po ulicy?? Czy policja sprawdzając (no za jakiś tydień) przez radio przy kontroli bedzie wiedziała ze ja juz mam zdane A i potraktują to jako brak dokumentu czyli 50zł czy jako prak uprawnienia i bede miał kłopoty.
Prawada jest taka ze na ćwiartce jezdze juz dłuuuższy czas i problemow nie miałem no ale teraz jak juz zdałem to prawko A boje sie zeby mi go np nie cofneli albo nie wstrzymali...
[/quote]

mam ten sam problem z moim prawkiem,z tym ze moje juz jest do odbioru w urzedzie tylko nie moge isc osobiscie tego odebrac-co mi grozi podczas kontroli w przypadku stwierdzenia braku dokumentu poswiadczajacego uprawnieinia(mowimy o prawku A i B)dzeeki pzdr

#7 GośćKotMaAle_*

 • Gość
 • Na FM od: --

Napisano nie, 31 paź 2010 - 17:28

Witam

Mam pytanko odnośnie zmiany prawa jazdy, ostatnio się przeprowadziłam i właśnie czeka mnie zmiana tego dokumentu, jednak w maju biorę ślub i zmieniam nazwisko więc znów potrzebne mi będą nowe prawo jazdy, czy w tym wypadku mogę zaczekać ze zmianą do maja by nie robić tego dwa razy?

Z góry dziękuje.
Ala

#8 żunio

  ZARAŻONY MOTOCYKLAMI - cezeciarz agroturysta

 • Forumowicze
 • 363 postów
 • Wiek: 43
 • Na FM od: 21 grudzień 2007
 • Skąd:Wąbrzeźno
 • Motocykl:CB 750

Napisano pon, 01 lis 2010 - 06:13

Pewnie, po kiego dwa razy płacić. W razie kontroli przedstawisz sprawę i nie powinno być problemu. Jak trafisz na służbistę to powiesz że jesteś w trakcie załatwiania.
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 Forumowiczów, 0 gości, 0 ukrytych Forumowiczów


modyfikacje bixenon Full-led | sklep z oświetleniem samochodowym | żarniki xenon D2S D1S D3S D4S |