Skocz do zawartości


 

 

Zdjęcie

Prawo jazdy - szkolenie, egzamin


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
165 odpowiedzi w tym temacie

#1 Hun996

  MOTONITA - leżący na baku

 • M.G.H.
 • 1443 postów
 • Na FM od: 31 marzec 2005
 • Skąd:Frontera
 • Motocykl:XL1000 "Varan"

Napisano czw, 08 cze 2006 - 08:44

Gazeta Prawna 08.06.2006, Prawo drogowe, przedruk artykułu


Jak przebiega szkolenie i egzamin na prawo jazdy


W tym roku obowiązują inne niż w latach ubiegłych zasady przy egzaminowaniu osób starających się o prawo jazdy. To, czy kandydat umie zaparkować, jest sprawdzane na ulicy, w prawdziwych warunkach drogowych, a nie między sztucznie ustawionymi pachołkami. W samochodzie, w którym odbywa się egzamin, jest zamontowana kamera rejestrująca przebieg egzaminu.

Dotychczas jednym z elementów egzaminu na prawo jazdy, który cieszył się złą sławą wśród kandydatów na kierowców, były manewry parkowania między pachołkami. Wszyscy ci, którzy teraz zamierzają zdobyć prawo jazdy, manewry odbywają nie między sztucznie ustawionymi pachołkami na placu manewrowym, ale w rzeczywistych warunkach, jakie występują na drodze. Manewry, które trzeba wykonać na prawdziwym parkingu, to np. parkowanie prostopadłe i równoległe.Egzamin kandydata jest nagrywany

Kolejną nowością, która została wprowadzono w systemie egzaminowania kandydatów na kierowców, to kamery w samochodach, w których odbywa się egzamin na prawo jazdy kategorii B. Kamery te służą do rejestrowania egzaminu. Według założeń, które były podstawą do wprowadzenia kamery, mają one przeciwdziałać nadużyciom ze strony egzaminatorów, a ponadto dawać możliwość skutecznego odwołania się od negatywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy.

Zarejestrowany przebieg egzaminu powinien być przechowywany, przez okres co najmniej 14 dni od daty przeprowadzenia egzaminu, w ośrodku egzaminacyjnym na odpowiednim nośniku danych, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych. Jeżeli egzamin praktyczny na prawo jazdy nie zostanie zarejestrowany z powodu awarii kamery, to trzeba go powtórzyć.


Jazda nie tylko w ruchu miejskim

Obecnie każdy z kandydatów na kierowców musi co najmniej 4 godziny spędzić za kółkiem poza obszarem zabudowanym albo na drogach szybkiego ruchu. Ponadto 2 godziny za kierownicą kursant powinien spędzić w czasie godzin nocnych. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, obejmującego zajęcia teoretyczne i jazdę samochodem, przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny. Dopiero po jego zdaniu można podejść do państwowego egzaminu na prawo jazdy.

Przy wprowadzaniu obecnie obowiązujących zasad szkolenia i egzaminowania według Ministerstwa Transportu, wzięto pod uwagę doświadczenia krajów mających najlepsze wyniki pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, np.: Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, gdzie egzamin praktyczny na prawo jazdy odbywa się wyłącznie w ruchu drogowym.


Najpierw szkolenie, potem egzamin

Droga do prawa jazdy to szkolenie, a potem egzamin. Trzeba pamiętać o wielu dokumentach i konieczności wniesienia opłaty za egzamin. Zdający egzamin mogą domagać się po dwóch nieudanych próbach zdobycia prawa jazdy dodatkowego nadzoru nad kolejnymi swoimi egzaminami.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego musi przejść szkolenie podstawowe w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.


Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. nr 217, poz. 1834 ze zm.).

§ 5. 3. Nie wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego od osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii:
1) B lub B1 – jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii C lub D;
2) B – jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii B z ograniczeniem do prowadzenia tylko pojazdów z automatyczną skrzynią biegów.


Szkolenie na prawo jazdy może rozpocząć osoba, która posiada:

■ ukończone 18 lat życia:
■ orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
■ pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła 18 lat;
■ zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B albo prawo jazdy kategorii B – jeżeli zakres szkolenia obejmuje prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1;
■ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1 albo prawo jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1 – jeżeli zakres szkolenia obejmuje odpowiednio prawo jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E.

Po ukończeniu szkolenia kierownik szkoły prawa jazdy wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Parkowanie w prawdziwych warunkach drogowych

W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 w warunkach drogowych na prawdziwej ulicy trzeba być przygotowanym na wykonywanie takich manewrów, jak:

■ parkowanie prostopadłe lub skośne – wjazd przodem, wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
– miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
– po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
– parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego lub
■ parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem
– miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
– długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
– w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
– po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
■ zawracanie na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej
– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.


Plan nauczania kandydatów na kierowców

Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy czym:


Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania (Dz.U. nr 217, poz. 1834 ze zm.).

§ 12. 1. Zajęcia praktyczne nie mogą być dłuższe niż:
1) 2 godziny dziennie w okresie pierwszych: a) 4 godzin szkolenia – w zakresie prawa jazdy kategorii A1 lub A, b) 8 godzin szkolenia – w zakresie innych niż określone w lit. a kategorii prawa jazdy(...);
2) 3 godziny dziennie – po określonych w pkt 1 godzinach nauki dla prawa jazdy poszczególnych kategorii (…)


■ mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych;
■ muszą uwzględniać jazdę poza obszarem zabudowanym lub na drogach o dopuszczalnej prędkości poruszania się powyżej 70 km/h, łącznie na odcinku nie mniejszym niż 50 km w czasie jednych zajęć, o czasie nie krótszym niż:
– 3 godziny, przy kategorii A1, A lub B1,
– 4 godziny, przy kategorii B, C1, C, T, B+E, C1+E lub D1+E,
– 10 godzin, przy kategorii D1, C+E oraz D+E,
– 20 godzin, przy kategorii D;
■ powinny uwzględniać co najmniej 2 godziny jazdy w ruchu drogowym w godzinach nocnych dla wszystkich kategorii prawa jazdy (wymóg ten nie dotyczy osób, w stosunku do których lekarz wprowadził ograniczenie możliwości prowadzenia pojazdu w okresie od zmierzchu do świtu).

Po zakończonym szkoleniu podstawowym przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny.


4 KROKI

Jak zdobyć prawo jazdy

1 Zastanów się, jakie prawo jazdy, której kategorii będzie ci naprawdę potrzebne. Warto zastanowić się, czym będziemy przede wszystkim podróżować: motorem, samochodem osobowym czy też przyda nam się również prawo jazdy na samochód ciężarowy.

2 Trzeba wybrać właściwy moment na zrobienie prawa jazdy. Nie warto robić prawa jazdy na zapas. Jeśli po zdaniu egzaminu na prawo jazdy np. przez dwa laty nie będziemy samodzielnie prowadzić, to prawdopodobnie będziemy zmuszeni wykupić dodatkowe jazdy. A to dodatkowe koszty.

3 Wybierz dobrą szkołę nauki jazdy. Sprawdź, na jakich samochodach jest prowadzone szkolenie. Zapytaj tych, którzy już wykupili kurs, czy są zadowoleni z danej szkoły.

4 Podczas egzaminu pamiętaj, że masz prawa jako kandydat na kierowcę, a twój egzamin praktyczny (prawo jazdy kategorii B) jest rejestrowany przez kamerę.Przebieg szkolenia i instruktor prowadzący

Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone, jeżeli osoba szkolona jest sprawna psychicznie i fizycznie. Instruktor w trakcie zajęć praktycznych może szkolić wyłącznie jedną osobę. W trakcie szkolenia kandydatów na kierowców w pojeździe mogą znajdować się wyłącznie instruktor i osoba szkolona oraz np. jeden dodatkowy uczestnik kursu lub kierownik ośrodka szkolenia kierowców lub upoważniony przez niego pracownik.

Łączny czas pracy instruktora nie może być dłuższy niż 12 godzin w ciągu doby. Do czasu, o którym mowa, wlicza się także czas zatrudnienia na innym stanowisku pracy. Łączny czas zajęć praktycznych prowadzonych przez instruktora w ciągu doby nie może przekraczać 8 godzin. Do tego czasu nie wlicza się przerw pomiędzy zajęciami.

Instruktor prowadzący:

■ koordynuje realizację procesu szkolenia kandydata na kierowcę lub motorniczego;
■ może brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy na pisemny wniosek osoby szkolonej;
■ nie może ingerować w przebieg egzaminu.

Instruktor prowadzący jest obowiązany do:

■ przeprowadzenia co najmniej 50 proc. szkolenia praktycznego dla danej osoby szkolonej;
■ przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego lub uczestniczenia w nim.


Egzamin podzielony na dwie części

Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami silnikowymi odbywa się w formie egzaminu państwowego składającego się z części teoretycznej i części praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie znajomości:

■ przepisów ruchu drogowego;
■ techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu;
■ zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

Egzamin teoretyczny przeprowadza się w sali egzaminacyjnej w formie testu komputerowego – przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego wykorzystującego jednolite oprogramowanie.

Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności:

■ przygotowania pojazdu do jazdy, umiejętności sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy oraz umiejętności bezpiecznego panowania nad pojazdem, które wykonywane jest na placu manewrowym ośrodka egzaminowania – w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1;
■ wykonywania manewrów, które realizowane są na placu manewrowym ośrodka egzaminowania – w zakresie prawa jazdy pozostałych kategorii;
■ jazdy w ruchu drogowym, która realizowana jest na drogach publicznych – w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy kategorii A lub A1, czyli na motocykl, w czasie egzaminu praktycznego powinny być ubrane w kamizelkę barwy pomarańczowej z elementami odblaskowymi, posiadającą z tyłu i z przodu oznaczenie „L”.


Konieczność zdania egzaminu praktycznego

Egzamin państwowy obejmujący wyłącznie egzamin praktyczny przeprowadza się dla osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii:

■ B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E;
■ A, B, C lub D, jeżeli posiada odpowiednio prawo jazdy kategorii A1, B1, C1 lub D1;
■ B, jeżeli posiada wydane prawo jazdy kategorii B z ograniczeniem do prowadzenia pojazdów wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów.

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy w ośrodku egzaminowania wniosek o wydanie prawa jazdy.

Ośrodek egzaminowania powinien wyznaczyć termin umożliwiający przeprowadzenie egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik egzaminu teoretycznego lub praktycznego albo nie przystąpiła do egzaminu, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin.
Przystępując do egzaminu, kandydat na kierowcę musi:

■ posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, tj. dowód osobisty, kartę pobytu lub paszport;
■ być sprawny psychicznie i fizycznie, a to oznacza, że kandydat na kierowcę nie może znajdować się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Ponadto warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest:

■ uzyskanie przez osobę egzaminowaną pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego, przy czym od dnia uzyskania tego wyniku nie może upłynąć okres dłuższy niż 6 miesięcy;
■ posiadanie przez instruktora biorącego udział w egzaminie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy oraz dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym jest:


Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania (Dz.U.nr 217, poz. 1834 ze zm.).

§ 24. 2. Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności:
1) przygotowania pojazdu do jazdy, umiejętności sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy oraz umiejętności bezpiecznego panowania nad pojazdem, które wykonywane jest na placu manewrowym ośrodka egzaminowania – w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1 (…)


■ panowanie nad pojazdem podczas wykonania zadań na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że zachowanie osoby egzaminowanej nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – w przypadku prawa jazdy kategorii B i B1;
■ pozytywna ocena z wykonania określonych zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym – w przypadku prawa jazdy pozostałych kategorii.

Egzamin może zostać przerwany zarówno przez egzaminatora nadzorującego, jak i na wniosek osoby egzaminowanej.

Co do zasady, podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego na placu manewrowym mogą przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin i egzaminatorzy


Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich

Badania lekarskie przeprowadza się w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Badaniu takiemu musi się poddać m.in.:

■ osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy;
■ osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
■ kierujący pojazdem skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli:
– uczestniczy w wypadku drogowym, w następstwie którego jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu,
– kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;
■ kierujący pojazdem skierowany decyzją starosty w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
■ osoba niepełnosprawna posiadająca prawo jazdy skierowana decyzją starosty na podstawie zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Badania lekarskie przeprowadza uprawniony lekarz. Informacje o takich lekarzach należy szukać w przychodniach i ośrodkach zdrowia. Badanie lekarskie, kandydatów na kierowców, co do zasady wykonywane jest na koszt osoby badanej. Kandydaci na kierowców zgłaszają się na badania, o których mowa, bez skierowania.

W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz ocenia u osoby badanej ogólny stan zdrowia, a w szczególności stan układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawność narządu ruchu i stan psychiczny.


Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.).

Art. 91. Prawo jazdy nie może być wydane osobie:
1) u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
2) w stosunku do której orzeczony został – (…) – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu.


W przypadku zastrzeżeń co do stanu zdrowia kandydata na kierowcę i kierowcy, uprawniony lekarz wyznacza datę ponownego badania wynikającą z oceny stanu zdrowia osoby badanej. Jeżeli kierujący pojazdem lub osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami podlega jednocześnie badaniom lekarskim dla obydwu grup kategorii prawa jazdy, przeprowadza się tylko jedno badanie lekarskie, obejmujące swoim zakresem wszystkie wymagania związane z tymi kategoriami. Na podstawie badania lekarskiego wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami może zawierać ograniczenie w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami, wynikające ze stanu zdrowia. Oryginał orzeczenia otrzymuje osoba badana, zaś kopię orzeczenia dołącza do dokumentacji medycznej.


Prawo jazdy uprawnia do jazdy:

■ kategorii A – motocyklem;

■ kategorii A1 – motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;

■ kategorii B: – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
– pojazdem nieprzekraczjącym 3,5 t, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
– ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

■ kategorii B1 – trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla;

■ kategorii C – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

■ kategorii C1 – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

■ kategorii D – autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

■ kategorii D1 – autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

■ kategorii T – ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym;

■ kategorii B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą;

■ kategorii C1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego;

■ kategorii D1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.ILE ZAPŁACISZ ZA BADANIA LEKARSKIE

■ 200 zł – osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, T, B+E;
■ 250 zł – osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, pozwolenie do kierowania tramwajem, kandydaci na instruktorów lub egzaminatorów, osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierowccy podlegający kontrolnym badaniom lekarskim;
■ 300 zł – osoby, które m.in. cofnięto prawo jazdy i osoby badane w trybie odwoławczym.

Marek Kobylański

Użytkownik Hun996 edytował ten post czw, 08 cze 2006 - 08:51


#2 Hun996

  MOTONITA - leżący na baku

 • Topic Starter
 • M.G.H.
 • 1443 postów
 • Na FM od: 31 marzec 2005
 • Skąd:Frontera
 • Motocykl:XL1000 "Varan"

Napisano wto, 17 paź 2006 - 07:51

Rzeczpospolita, 17.10.2006, przedruk artykułu

PRAWO DROGOWE Egzaminowanie motocyklistów

Starosta prześwietli akta


Niezdany egzamin na prawo jazdy kategorii A nie odbiera kierowcy uprawnień do prowadzenia samochodu


Posiadacze uprawnień do prowadzenia auta (kategoria "B") nie muszą się martwić, że gdy obleją egzamin na motor (kategoria A), stracą prawo jazdy na samochód. Zadzwonili do nas czytelnicy, którzy tuż przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy kategorii A usłyszeli, że jeśli obleją teorię, stracą też dokument uprawniający do prowadzenia samochodu. Czy to zgodne z prawem?

- Jedno z drugim nie ma nic wspólnego - tłumaczy "Rzeczpospolitej" Tomasz Piętka z Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. Dodaje, że taki proceder mógł mieć miejsce jeszcze kilka lat temu pod rządami starego kodeksu drogowego. Teraz to niemożliwe. Egzaminy na motocykl i samochód osobowy różnią się między sobą. W zależności od wybranej kategorii pojawiają się bardzo szczegółowe pytania dotyczące konkretnego rodzaju pojazdu i zasad poruszania się nim po drodze. Nie ma więc powodu, by karać pechowego kandydata na motocyklistę utratą dokumentu już posiadanego. Taka jest praktyka. W życiu jednak zdarzyć mogą się różne sytuacje.

W trakcie egzaminu może np. wyjść na jaw, że zdający (a już i kierowca) kompletnie nie rozróżnia znaków drogowych czy też nie zna zasad poruszania się po drogach.

Nie można zapominać, że informacje o pozytywnie zaliczonych egzaminach trafiają do starosty. Jeśli ośrodek egzaminowania ujawni nieprawidłowości, np. całkowity brak wiedzy kierowcy, który posiada już jedno uprawnienie, informuje o tym starostę. W starostwie wszczyna się wówczas postępowanie administracyjne. Badana jest droga kierowcy do zdobycia prawa jazdy. Jeśli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, to starosta korzystając z art. 114 kodeksu drogowego, może skierować kierowcę na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Jeśli w grę wchodzić może przestępstwo, informuje o tym policję.

Agata Łukaszewicz

#3 Madzik

  KANDYDAT NA MOTONITĘ - polerant szprych

 • Forumowicze
 • 519 postów
 • Wiek: 33
 • Na FM od: 06 czerwiec 2006
 • Skąd:Poznań/Wrocław
 • Motocykl:Organki

Napisano wto, 17 paź 2006 - 07:58

Gdzie tyle placi sie za lekarza???????? :buttrock: to ja placilam 50 zl,a niektorzy max placa 80zl.....

#4 Złoty

  ZARAŻONY MOTOCYKLAMI - dwusuwowy rider

 • Forumowicze
 • 336 postów
 • Wiek: 32
 • Na FM od: 12 luty 2004
 • Skąd:POLAND
 • Motocykl:HONDA CBR 600 RR 2005

Napisano pią, 03 lis 2006 - 23:14

witam!!
Mam jedno małe pytanko ktore akurat dzisiaj z kolegą poruszylismy...Kolega zdaje prawo jazdy na motocykl i samochod...Za drugim razem zdal kategorie.A kategorii.B nie zdal do teraz w sumie juz 5 razy oblał egzamin kategorii.B,mineło pół roku i musi teraz zdawac egzamin teoretyczny od nowa...Czy musis zdawac tez teorie na motocykl?? Czy prawko zdane na kategorie A ale jeszcze nie odebrane(zeby odebrac prawko trzeba zdac kategorie A i B w jego przypadku,poniewaz kat.A i B jest na jednej karcie podaniowej)nie zostanie mu anulowane??Jezeli juz bylo takie pytanie to prosze o jakis maly namiar poniewaz ja szukalem i znalesc nie moglem...Pozdrawiam i czekam na informacje w tej sprawie.

#5 LIPA_NSR

  CZYTACZ - zupełny świeżak

 • Forumowicze
 • 6 postów
 • Wiek: 28
 • Na FM od: 30 listopad 2006
 • Skąd:Puławy
 • Motocykl:Honda NSR 125

Napisano sob, 02 gru 2006 - 10:42

Ej chłopaki a jak mam już prawko kat. A1 i chce robić A to czy muszę chodzić na kurs i znowu bulić kilka stów, czy od razu na egzamin praktyczny??

#6 Qóba

  MOTONITA - głaszczący manetkę

 • Forumowicze
 • 1674 postów
 • Na FM od: 22 luty 2006
 • Skąd:Gdańsk
 • Motocykl:Ducati Monster 695

Napisano sob, 02 gru 2006 - 12:33

Jak masz A1 to egzamin musisz zdawac i praktyczny i teoretyczny, ALE przy robieniu kursu nie musisz juz sie uczyc teorii, musisz wyjezdzic tylko te 20 czy iles tam godzin praktyki :D

Czesto to co wyzej napisałem wiąże się z mniejsza opłatą za kurs przygotowawszy :evil:

Tak BTW warto żeby ta stronka była w podklejonym temacie:
https://cpdpub.pwpw.pl/apps/PJ.aspx

Możecie tam sprawdzic czy Wasze prawka są już do odbioru ... :icon_biggrin:

Użytkownik QóBa edytował ten post sob, 02 gru 2006 - 12:34


#7 AndrewMXR

  NOWICJUSZ - trzecia Mordka

 • Forumowicze
 • 50 postów
 • Wiek: 32
 • Na FM od: 23 sierpień 2005
 • Skąd:Slask
 • Motocykl:Yamaha Fazer 600

Napisano sob, 02 gru 2006 - 16:15

Quba nie masz racji ! Jesli posiada ktos prawko A1 to na kursie na kat. A zdaje wylacznie praktyke ! a gzaminu teoretycznego NIE !!!

Konieczność zdania egzaminu praktycznego

Egzamin państwowy obejmujący wyłącznie egzamin praktyczny przeprowadza się dla osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii:

■ B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E;
■ A, B, C lub D, jeżeli posiada odpowiednio prawo jazdy kategorii A1, B1, C1 lub D1;
■ B, jeżeli posiada wydane prawo jazdy kategorii B z ograniczeniem do prowadzenia pojazdów wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów.


Pozdr, Endrju

#8 LIPA_NSR

  CZYTACZ - zupełny świeżak

 • Forumowicze
 • 6 postów
 • Wiek: 28
 • Na FM od: 30 listopad 2006
 • Skąd:Puławy
 • Motocykl:Honda NSR 125

Napisano sob, 02 gru 2006 - 17:46

Jak masz A1 to egzamin musisz zdawac i praktyczny i teoretyczny, ALE przy robieniu kursu nie musisz juz sie uczyc teorii, musisz wyjezdzic tylko te 20 czy iles tam godzin praktyki :)


Hehe :lapad: jak nie będę się uczył to jak zdam egzamin jak mówisz że teorię trzeba zdawać :( :)

Wiem że jak mam A1 to zdaje tylko praktyczny ale chodziło mi o to czy kurs muszę robić :) , ale dzięki.

#9 Qóba

  MOTONITA - głaszczący manetkę

 • Forumowicze
 • 1674 postów
 • Na FM od: 22 luty 2006
 • Skąd:Gdańsk
 • Motocykl:Ducati Monster 695

Napisano sob, 02 gru 2006 - 21:51

To ja już sie pogubiłem hehehe :D
Czyli podsumowując, żeby wszystko było jasne (mowa tylko o prawku A i A1):
- jeżeli posiadamy prawo jazdy kategorii A1 to na kursie uczymy się TYLKO praktyki i na egzaminie zdajemy TYLKO praktykę .

Czy dobrze rozumuję AndrewMXR ?

Pees - Skąd wziąłes tą informację?

Pozdrawiam

#10 AndrewMXR

  NOWICJUSZ - trzecia Mordka

 • Forumowicze
 • 50 postów
 • Wiek: 32
 • Na FM od: 23 sierpień 2005
 • Skąd:Slask
 • Motocykl:Yamaha Fazer 600

Napisano nie, 03 gru 2006 - 21:30

Dobrze rozumujesz QuBa :notworthy:
Informacje mam od znajomego ktory wlasnie zdawal na takich zasadach.
Zreszta wszystko napisal we wczesniejszym poscie Hun996 (Rzeczpospolita, 17.10.2006, przedruk artykułu Prawo drogowe)


Pozdr,Endrju :flesje:

#11 bogumil

  NOWICJUSZ - macant tematu

 • Forumowicze
 • 23 postów
 • Wiek: 45
 • Na FM od: 21 grudzień 2006
 • Skąd:CZ
 • Motocykl:Yamaha

Napisano wto, 02 sty 2007 - 19:02

A ja co mam robić ?
Mam wszystkie kategorie oprócz T, A1 i A no i potrzebuje mieć na motor.
Więc tylko egzamin praktyczny dla mnie ? Czy musze komplet robić.
Co prawda byłem w jednym ośrodku to kobitka mnie zmartwiła mówiąc ,że trzeba wszystko,- teoria i praktyka

#12 AndrewMXR

  NOWICJUSZ - trzecia Mordka

 • Forumowicze
 • 50 postów
 • Wiek: 32
 • Na FM od: 23 sierpień 2005
 • Skąd:Slask
 • Motocykl:Yamaha Fazer 600

Napisano wto, 09 sty 2007 - 18:21

A ja co mam robić ?
Mam wszystkie kategorie oprócz T, A1 i A no i potrzebuje mieć na motor.
Więc tylko egzamin praktyczny dla mnie ? Czy musze komplet robić.
Co prawda byłem w jednym ośrodku to kobitka mnie zmartwiła mówiąc ,że trzeba wszystko,- teoria i praktyka


Przykro mi ale tylko posiadanie kat. A1 zwalnia od egzaminu teoretycznego, wykladow i polowy godzin na placu.Pozdrawiam

#13 bogumil

  NOWICJUSZ - macant tematu

 • Forumowicze
 • 23 postów
 • Wiek: 45
 • Na FM od: 21 grudzień 2006
 • Skąd:CZ
 • Motocykl:Yamaha

Napisano wto, 09 sty 2007 - 22:12

Przykro mi ale tylko posiadanie kat. A1 zwalnia od egzaminu teoretycznego, wykladow i polowy godzin na placu.
Pozdrawiam


Rozumiem, że mając tylko A1 mogę się starac o zwykłe A nie zdając egzaminów teoretycznych tak ???
A wszelkie inne uprawnienia tj. TIRY, KOPARY, ŁODZIE PODWODNE, nie zmieniają tu nic, tak ???

#14 AndrewMXR

  NOWICJUSZ - trzecia Mordka

 • Forumowicze
 • 50 postów
 • Wiek: 32
 • Na FM od: 23 sierpień 2005
 • Skąd:Slask
 • Motocykl:Yamaha Fazer 600

Napisano śro, 10 sty 2007 - 15:41

Rozumiem, że mając tylko A1 mogę się starac o zwykłe A nie zdając egzaminów teoretycznych tak ???
A wszelkie inne uprawnienia tj. TIRY, KOPARY, ŁODZIE PODWODNE, nie zmieniają tu nic, tak ???Dokladnie TAK :)
Takie juz te nasze przepisy w Polsce sa ''niedorobione''... niestety :)


Pzdr

Użytkownik AndrewMXR edytował ten post śro, 10 sty 2007 - 15:42


#15 ks-rider

  MOTOCYKLISTA DOSKONAŁY - władca szlaków

 • Forumowicze
 • 9793 postów
 • Wiek: 96
 • Na FM od: 13 listopad 2006
 • Skąd:Niemcy
 • Motocykl:nie stac mnie

Napisano śro, 10 sty 2007 - 17:42

Dokladnie TAK :biggrin:
Takie juz te nasze przepisy w Polsce sa ''niedorobione''... niestety :bigrazz:
Pzdr


Kolego, ciesz sie, ze sa wlasnie takie przepisy. Osobiscie smieszy mnie, ze majac A1 nie musisz zdawac teoretycznego egzaminu na kat. A - chyba, ze mi sie teraz cos pokielbasilo. Jezeli Andrea MXR twierdzi, ze nie to zaprzeczal nie bede. U nas A1 a A to zupelnie inne kategorie, wiec zdaje sie i teoretyczny i praktyczny. Porownujac warunki obu krai sa one podobne ale niezupelnie. Dziwi mnie fakt decydowaniu starosta o kierowaniu na badania lekarskie w innych wypadkach od norm ( inawlidzi, chorzy na pewne choroby o ktorych nic tu nie znalazlem ).

Najwiekszego klina zabil mi § 5.3 z pierwszego posta.

Jak mozna robic kategorie B, B1 gdy posiada sie juz kategorie wyzsze czyli C +..... ??? To chyba totalny nonsens ???

pozdrawiam

:crossy:

#16 Blinek

  NOWICJUSZ - niuchacz wydechowy

 • Forumowicze
 • 71 postów
 • Wiek: 28
 • Na FM od: 21 październik 2005
 • Skąd:Iława
 • Motocykl:Yamaha XT 600

Napisano pią, 19 sty 2007 - 18:40

A ja chcialbym miec prawko na motor i samochod. No i wlasnie nie wiem czy robic to za jedynm zamachem, czy tez lepiej nie. Jak mi radzicie???
A no i ile mniej wiecej bym musial miec hajsu (na A i B prawka)???

Pozdro!!!

#17 Bart3z

  MOTONITA - głaszczący manetkę

 • Forumowicze
 • 1506 postów
 • Wiek: 29
 • Na FM od: 04 czerwiec 2006
 • Skąd:Frankfurt am Main (DE) / Konin
 • Motocykl:Yamaha MT-09 Tracer

Napisano pią, 19 sty 2007 - 18:49

A ja chcialbym miec prawko na motor i samochod. No i wlasnie nie wiem czy robic to za jedynm zamachem, czy tez lepiej nie. Jak mi radzicie???
A no i ile mniej wiecej bym musial miec hajsu (na A i B prawka)???

Ja mam egzamin na A+B 19 lutego :clap:
Wolę zadawać wszystko za jednym razem, bo wiele osób mi tak radziło :buttrock:
Ja za wszystko zapłaciłem 1600zł, ale to u mnie, bo nie wiem jak wyglądają ceny u Ciebie :icon_eek:

#18 Misiax

  CZYTACZ - zupełny świeżak

 • Forumowicze
 • 5 postów
 • Wiek: 23
 • Na FM od: 09 maj 2007
 • Skąd:Mosina\k Poznań
 • Motocykl:Romet 50m-2

Napisano śro, 09 maj 2007 - 16:34

Czy ktos wie gdzie można zdać na kartę mototrowerową w okolicach Poznania

#19 EdgeCrusher

  ZARAŻONY MOTOCYKLAMI - naciągacz łańcuchów

 • Forumowicze
 • 258 postów
 • Wiek: 35
 • Na FM od: 05 czerwiec 2006
 • Skąd:Wawa/Lublin
 • Motocykl:FJR1300

Napisano śro, 27 cze 2007 - 14:04

Witam.

Mam parę pytań bo kolega właśnie oblał egzamin moim zdaniem w dość dziwny sposób. Mianowicie skończył przejazd po mieście, wrócił pod WORD (więc nie było przerwania egzaminu). Pod WORDEM na pytanie egzaminatora czy posiada inne uprawnienia, odpowiedział że tak i dowiedział się, że w takim razie nie może dostać pozytywnego wyniku egzaminu.

Jak to wygląda od strony prawnej?
Czy egzamin praktyczny na mieście jest nagrywany?
Czy warto taką decyzję podważyć?

Z góry dzięki za informacje i pozdrawiam!
Moje moto podróże
Jeździć póki ciepło!

#20 wr0na

  ZARAŻONY MOTOCYKLAMI - pyrkający w orzeszku

 • Forumowicze
 • 497 postów
 • Wiek: 36
 • Na FM od: 29 maj 2007
 • Skąd:Warszawa/Genewa/Kijów
 • Motocykl:GSX 750/ DR 350

Napisano śro, 27 cze 2007 - 15:04

wiecej szczegolow!
jakie pytania zadal i jakie byly odpowiedzi.

pamietaj ze we wniosku, ktory potem wypelnia egzaminator musisz ujawnic posiadane prawa jazdy!!!!
jesli tego nie zrobisz - sfalszowales dokument... koniec egzaminu.
Użytkownicy przeglądający ten temat: 2

0 Forumowiczów, 2 gości, 0 ukrytych Forumowiczów


modyfikacje bixenon Full-led | sklep z oświetleniem samochodowym | żarniki xenon D2S D1S D3S D4S |